تعرفه سامانه پیام کوتاه

تعرفه سامانه پيام كوتاه جهت ارسال و دريافت انبوه پيامك بدین ترتیب است :

نام محصول نسخه پایه نسخه جامع
قیمت 450/000 ریال 600/000 ریال
هزینه راه اندازی رایگان رایگان
هزینه پشتیبانی سالیانه رایگان رایگان
هزینه ارتقای نرم افزار رایگان رایگان

تعرفه خط اختصاصی

تعرفه خط اختصاصی به شرح ذیل است:
——————————————————————————

تعداد ارقام خط

نمونه خط

شماره انتخابی

شماره غیر انتخابی

خط 14 رقمی

10001234567890

320.000 ريال

160.000 ريال

خط 13 رقمی

1000123456789

800.000 ريال

400.000 ريال

خط 12 رقمی

100012345678

1.600.000 ريال

800.000 ريال

خط 11 رقمی

10001234567

3.000.000 ريال

1.500.000 ريال

خط 10 رقمی

1000123456

4.000.000 ريال

2.000.000 ريال

خط 9 رقمی

100012345

5.000.000 ريال

2.500.000 ريال

خط 8 رقمی

10001234

7.000.000 ريال

3.500.000 ريال

خط 7 رقمی

1000123

50.000.000 ريال

خط 6 رقمی

100012

100.000.000 ريال

تعرفه ارسال

نام تعرفه

حداقل سفارش

حد اکثر سفارش

هر پیامک فارسی

هر پیامک لاتین

A

0

1,000,000 ریال

160 ریال

320 ریال

B

1,000,000 ریال

5,000,000 ریال

150 ریال

300 ریال

C

5,000,000 ریال

20,000,000 ریال

140 ریال

280 ریال

D

20,000,000 ریال

50,000,000 ریال

130 ریال

260 ریال

E

50,000,000 ریال

+

125 ریال

250 ریال