** با دیگران به گونه ای رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند. این گونه می توانی شخصیت خود را حفظ کنی **

mostatil

آگهی

**********************************************************************

مسابقه پیامکی در زمینه اطلاعات دینی

**********************************************************************

**********************************************************************

تولدحضرت علی چندسال قبل ازبعثت پیامبربوده؟

1) 7

2) 10

3) 14

4) 17

=====================================================

كلمه رمضان در كداميك از سور قرآن كريم آمده است؟

1- بقره

2- انعام

3- فرقان

4- معارج

=====================================================

اولين ترجمه قرآن به فارسي

توسط چه كسي بود؟

1- شيخ طوسي

2- سلمان فارسي

3- شيخ بهائي

4- هيچ كدام

=====================================================

امام رضا (ع) در حديث سلسله الذهب به چه مضموني اشاره مي نمايد؟

1- عدالت

2- نظم امور

3- تقوي

4- پذيرش امامت

=====================================================

امام زمان(عج) درچه سالي(ه.ق) به امامت رسيدند؟

166-1

260-2

299-3

325-4

=====================================================

مشهورترين (كنيه)و(لقب) امام هشتم كدام گزينه است؟

1.رضا-علي

2.زكي-رضا

3.ابوالحسن-رضا

4.فاضل-رضا

=====================================================

امام حسين(ع) علت خيانت مردم كوفه را چه مي دانستند؟

1-ايمان ضعيف

2-تن پروري

3-خوردن مال حرام

=====================================================

درنظر پيامبر(ص) چه عملي در ترازوي عدل الهي سنگين تر است؟

1.عبادت

2.اخلاق نيكو

3.انفاق

4.قناعت

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي