*** اولین وظیفه انسان پس از دست یابی به خوشبختی این است که اسباب خوشبختی دیگران را فراهم کند ***

mostatil

آگهی

 

نام تعرفه

حداقل سفارش

حد اکثر سفارش

هر پیامک فارسی

هر پیامک لاتین

A

0

1,000,000 ریال

150 ریال

300 ریال

B

1,000,000 ریال

5,000,000 ریال

140 ریال

280 ریال

C

5,000,000 ریال

20,000,000 ریال

130 ریال

260 ریال

D

20,000,000 ریال

50,000,000 ریال

120 ریال

240 ریال

E

50,000,000 ریال

+

115 ریال

115 ریال