تعرفه پنل نمایندگی پیامک پیشگامان

نسخه تعداد زیر کاربران قیمت تمام شده هر کاربر قیمت کل
نسخه 1 قابلیت ایجاد 10 زیر کاربر 200/000 ریال 2/000/000 ریال
نسخه 2 قابلیت ایجاد 30 زیر کاربر 150/000 ریال 4/500/000 ریال
نسخه 3 قابلیت ایجاد 80 زیر کاربر 100/000 ریال 8/000/000 ریال
نسخه 4 قابلیت ایجاد 200 زیر کاربر 80/000 ریال 16/000/000 ریال
نسخه 5 قابلیت ایجاد 500 زیر کاربر 50/000 ریال 25/000/000 ریال

* لازم به ذکر است که نماینده جهت افزایش کاربران و خرید نسخه کامل تر کافی است ما به التفاوت هر نسخه با نسخه قبل را بپردازد و در نتیجه قیمت تمام شده هر کاربر شامل کاربران نسخه قبل نیز می شود

تعرفه خط پيام كوتاه ( 20% تخفيف ويژه نمايندگان )

تعداد ارقام خط

نمونه خط

شماره انتخابی

شماره غیر انتخابی

خط 14 رقمی

10001234567890

320.000 ريال

160.000 ريال

خط 13 رقمی

1000123456789

800.000 ريال

400.000 ريال

خط 12 رقمی

100012345678

1.600.000 ريال

800.000 ريال

خط 11 رقمی

10001234567

3.000.000 ريال

1.500.000 ريال

خط 10 رقمی

1000123456

4.000.000 ريال

2.000.000 ريال

خط 9 رقمی

100012345

5.000.000 ريال

2.500.000 ريال

خط 8 رقمی

10001234

7.000.000 ريال

3.500.000 ريال

خط 7 رقمی

1000123

50.000.000 ريال

خط 6 رقمی

100012

100.000.000 ريال

تعرفه ارسال پیام کوتاه ویژه نمایندگان

رديف

حداقل سفارش

حد اکثر سفارش

هر پیامک فارسی

هر پیامک لاتین

1

0

1,000,000 ریال

150

300

2

1,000,000 ریال

5,000,000 ریال

140

290

3

5,000,000 ریال

20,000,000 ریال

130

280

4

20,000,000 ریال

50,000,000 ریال

125

260

5

50,000,000 ریال

+

مکاتبه با شرکت

مکاتبه با شرکت