*هیچ کس نمی تواند در زندگی طعم تلخ شکست راتجربه نکند. کسی موفق تر است که آمادگی گذشتن ازشکست را درخود ایجاد کند*

mostatil

آگهی

هرمجموعه با استفاده از سامانه پیام کوتاه به سه دسته از مخاطبین می تواند اطلاع رسانی نماید. این سه دسته عبارتند از :
1-    بانک اختصاصی
2-    بانک اصناف و مدیران
3-    بانک منطقه بندی شده شهری
در ذیل به توضیح مختصر هریک می پردازیم:

1- بانک اختصاصی
این بانک در واقع شماره موبایل های مخاطبین و مشتریان مستقیم هر مجموعه است که باید تلاشی جدی در تهیه و تقویت این بانک توسط مجموعه انجام شود. بدین ترتیب که شماره تمام مراجعین ، افراد پرنفوذ و اطرافیانی که می توانند مخاطب قرار گیرند جمع آوری و به طور روزانه ثبت گردد. اطلاع رسانی موثر و مستمر به این بانک در مناسبت ها و موقعیت های متعدد به ایجاد ارتباط خوب و مستحکم با مخاطبین و مشتریان منجر می شود.
2- بانک اطلاعات اصناف
این بانک شامل اطلاعات صاحبان مشاغل و مدیران شرکت ها و کارخانجات گوناگون است که متناسب با نیاز برخی مجموعه ها کارآیی بسیار خوبی دارد. این بانک در اکثر مواقع راه میانبر بسیار خوبی است .
3- بانک اطلاعات مناطق شهری ( ارسال هدفمند )
این بانک شامل شماره موبایل شهروندان یک شهر بر اساس منطقه سکونت مالکین است که به اعتقاد صاحب نظران می تواند بهترین ، سریعترین و کم هزینه ترین روش تبلیغات منطقه ای باشد.
لذا  كليه مراکز تجاري ، فرهنگی و خدماتی می توانند جهت معرفی مشخصات ، خدمات و توانمندی های خود در مناطق خاصی از شهر ، توسط  ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه با مخاطبین خود به راحتی و در کمترین زمان ممکن ارتباط برقرار نموده و با کاهش هزینه های تبلیغاتی و ارتباطی ، در جهت  توسعه و فراگیر نمودن فعالیت خود گام بردارند.