** منشا خلق تمام موفقیت ها ذهن آدمی است و چقدر جالب است که آدمی در ذهن خود هرآنچه را که بخواهد می تواند اراده کند **

mostatil

آگهی

جهت مشاهده امتیاز خود کافی است بر روی ردیف شماره کاربری خود کلیک نموده و شماره کاربری یا نام و نام خانوادگی خود را در جداول مربوط بیابید و شرح امتیازات خود را مطالعه نمایید. شایان ذکر است این امتیازات از ابتدای تاسیس باشگاه یعنی اول دی ماه سال 90 محاسبه گردیده است.

امتیازات مربوط به هر ماه در پایان همان ماه واگذار می شود و در ردیف شماره کاربری هر یک از مشتریان قابل مشاهده است.

آخرین به روز رسانی امتیازات در تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری انجام شده که مربوط به امتیازات مشتریان تا پایان مرداد ماه است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================
================================