*هیچ کس نمی تواند در زندگی طعم تلخ شکست راتجربه نکند. کسی موفق تر است که آمادگی گذشتن ازشکست را درخود ایجاد کند*

mostatil

آگهی

hadaya

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

jadval.hadaya