باشگاه مشتریان پیامک پیشگامان با طراحی روشی منحصر به فرد و متمایز در زمینه واگذاری سامانه پیام کوتاه ، مزایایی را برای مشتریان خود ایجاد کرده است. در این روش مشتریانی که از خدمات شرکت رضایت دارند ، سامانه پیشگامان را به دوستان و اطرافیان خود معرفی می نمایند. در قبال این تعهد و تلاش مشتریان ،شرکت عهده دار شده است تا به ازای هر پنلی که توسط معرفی یکی از مشتریان واگذار شود درصد مشخصی از قیمت قرارداد (درحال حاضر 150/000 ریال) را به معرف پرداخت نماید. این مبلغ از محل تبلیغاتی که انجام نشده، تامین شده و شرکت تعامل سازنده و پایدار با مشتریان خوب خود را جایگزین صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی کرده است. بدین ترتیب با اجرای این طرح برنده / برنده / برنده ،مشتریان خود را تبدیل به اهرم اصلی توسعه شرکت نموده است.

=================================

mosalas.barandeh

اجرای صحیح این طرح حضور جدی سه طرف را می طلبد

طرف اول : شرکت {}{} طرف دوم : معرف {}{} طرف سوم : مشتری

وظیفه شرکت : پایبندی به تعهدات ریالی و اخلاقی

لطف معرف : معرفی پیامک پیشگامان به آشنایان

نیاز مشتری: تهیه سامانه جامع و دائمی پیام کوتاه

=================================

win.win.win

برنده اول : شرکت پیامک پیشگامان برنده دوم : مشتری متعهد (معرف) برنده سوم : مشتری جدید( آشنایان)
در این طرح شرکـت هـزینه های تبلیـغاتی و نیـروی

بـازاریابـی خـود را کـاهـــش داده و هــزیـنـه جــذب

مـشـتـــری را پــــس از عـقــد قرارداد مــــی پـــردازد

در ایـن طـرح مـشـتـری متعهد بدون صرف هزینه و وقت

قــابل توجه ، فقط با معرفی پنل به اطــرافیان خود مبلغ

15 هزار تومـــان را به عـنوان هــدیـه دریافـت مـی نماید

در ایــن طـرح مشـتـری جـدیـد جـهــت انـتـخـاب سامانه

مـناسـب از مـیـان انـبـوه شـــرکـت های موجــود از ابــزار

اعتماد استفاده نموده وخدمات مناسبی دریافت می کند

F.C.C : 195145124

Charge : 50.000 R